టాపిక్ స్థూలదృష్టి

 • General

 • What is it?

  When we view a video, we click “play” to view and have an option to pause, rewind, fast forward and restart the video. Apart from these interactions while watching the video, there is much you can do if it is an interactive video. 

  An interactive video, gives the viewer the ability to users not only to click and view but they can do various digital actions to interact with the video’s content. Similar to the way they’d interact with web content.   • Interactive Video Definition URL
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య What is your definition of Interactive video? పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
 • How to create it?


  • How to add Interactive video? H5P
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య Interactive Video Definition పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
 • Showcase


  • Educational video glossary పదకోశం
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య How to add Interactive video? పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
  • Submit your H5P interactive Video file here అసైన్మెంట్
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య Educational video glossary పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
 • Additional Info

  నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య How to add Interactive video? పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది