టాపిక్ స్థూలదృష్టి

 • What is it?

  When we view a video, we click “play” to view and have an option to pause, rewind, fast forward and restart the video. Apart from these interactions while watching the video, there is much you can do if it is an interactive video. 

  An interactive video, gives the viewer the ability to users not only to click and view but they can do various digital actions to interact with the video’s content. Similar to the way they’d interact with web content.  • How to create it?


  • How to add Interactive video to a Moodle course page? H5P
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య Let's Create Interactive Content పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
  • Downloading editing H5P activities
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య How to add Interactive video to a Moodle course page? పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
 • Showcase


  • Educational video glossary పదకోశం
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య Downloading editing H5P activities పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
  • Submit your H5P interactive Video file here అసైన్మెంట్
   నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప: చర్య Educational video glossary పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
 • Additional Info

  నిరోధించబడింది అందుబాటులో లేదు తప్ప:
  • చర్య Educational video glossary పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది
  • చర్య Submit your H5P interactive Video file here పూర్తయినట్లు గుర్తించబడింది